วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

อุทยานเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ขอความร่วมมืองดเข้า ช่วงเฝ้าระวังเต่าขึ้นวางไข่

10 พ.ย. 2023
5

อุทยานเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ขอความร่วมมืองดเข้า ช่วงเฝ้าระวังเต่าขึ้นวางไข่

การเฝ้าระวังเต่าทะเลขึ้นวางไข่ที่อุทยานเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดของไทย โดยเฉพาะบริเวณอุทยานเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ที่สําคัญของเต่าทะเล

เต่าทะเลเป็นสัตว์ทะเลหายาก มีจํานวนลดลงอย่างรวดเร็ว การขึ้นมาวางไข่บนชายหาดจึงเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ต้องเฝ้าระวังและปกป้องไข่ของเต่าทะเลเหล่านี้เป็นอย่างดี

ในอดีต มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ที่หาดท้ายเหมืองเป็นจํานวนมาก แต่ในปัจจุบันจํานวนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การทําประมง การก่อสร้างรุกล้ําชายฝั่ง รวมถึงมลพิษและขยะในทะเล ส่งผลให้เต่าทะเลมีจํานวนน้อยลงและไม่กล้าขึ้นมาวางไข่

ดังนั้น ในช่วงเวลาที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ อุทยานเขาลําปี-หาดท้ายเหมืองจึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณหาดวางไข่ เพื่อให้เต่าทะเลได้วางไข่อย่างสงบ

เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้จัดให้มีการเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับไข่เต่าทะเล หากพบการลักลอบขุดไข่เต่าทะเลจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือการอนุบาลลูกเต่าทะเลหลังฟักออกจากไข่ เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของลูกเต่าให้มากที่สุด

ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การเฝ้าระวังเต่าทะเลขึ้นวางไข่ในครั้งนี้ จะช่วยให้เต่าทะเลได้วางไข่อย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเลให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมให้กับคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญในการอนุรักษ์เต่าทะเลสืบไป